Algemene voorwaarden

1.
Van Gelderen Advocaten B.V. is een besloten vennootschap waarin de advocatenpraktijk wordt uitgeoefend naast het verlenen van algemene juridische diensten. Van Gelderen Advocaten B.V. houdt kantoor te Utrecht en verricht haar werkzaamheden onder de naam “Van Gelderen Advocaten” en “Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten”.

2.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, waaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde opdracht of aanvullende opdracht, die aan Van Gelderen Advocaten B.V., haar partners of aan personen die in dienstbetrekking van Van Gelderen Advocaten B.V. werkzaam zijn, wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

3.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op elke rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de websites die door Van Gelderen Advocaten B.V. worden onderhouden.

4.
Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door Van Gelderen Advocaten B.V. en namens haar uitgevoerd, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd, een en ander met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW.

5.
De uitvoering van een verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de betreffende opdrachtgever(s). Dit houdt in dat derden aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten kunnen ontlenen en dat de opdrachtgever verplicht is eventuele derden er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

6.
Bij de uitvoering van een opdracht is Van Gelderen Advocaten B.V. gerechtigd om derden in te schakelen. Van Gelderen Advocaten B.V. zal met betrekking tot de inschakeling van deze derden, indien en voor zover mogelijk, dit in overleg met de opdrachtgever doen. Van Gelderen Advocaten B.V. is niet aansprakelijk voor een tekortkoming van eventueel ingeschakelde derden.

7.
Van Gelderen Advocaten B.V. is gerechtigd om zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever, namens de opdrachtgever, eventueel door derden bedongen beperkingen van de aansprakelijkheid van deze derden te aanvaarden.

8.
Elke aansprakelijkheid van Van Gelderen Advocaten B.V. is beperkt tot het bedrag dat op grond van de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op grond van die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Van Gelderen Advocaten B.V. komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium.

9.
Ieder recht op schadevergoeding vervalt, in afwijking van het gestelde in artikel 6:89 BW, in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis, het handelen of nalaten waaruit de schade direct of indirect is voortgevloeid en waarvoor Van Gelderen Advocaten B.V. aansprakelijk is.

10.
Een kopie van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Van Gelderen Advocaten B.V. met inbegrip van het maximum bedrag waarvoor Van Gelderen Advocaten B.V. verzekerd is, alsmede het toepasselijke bedrag voor het eigen risico, zal op eerste schriftelijke verzoek van de opdrachtgever worden toegezonden.

11.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief zoals dit door Van Gelderen Advocaten B.V. periodiek zal worden vastgesteld. Op verzoek van een (potentiële) opdrachtgever worden de actuele uurtarieven medegedeeld. Naast het verschuldigde honorarium zullen de opdrachtgever de betaalde onkosten (verschotten) in rekening worden gebracht. Reiskosten worden aan de opdrachtgever doorberekend op basis van de helft van het overeengekomen uurtarief. Alle genoemde bedragen met betrekking tot honorarium en verschotten zijn exclusief BTW.

12.
Van Gelderen Advocaten B.V. neemt geen opdrachten aan op basis van gefinancierde rechtshulp. Een opdrachtgever die (mogelijk) voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt en desondanks van de diensten van Van Gelderen Advocaten B.V. gebruik wenst te maken, doet nadrukkelijk afstand van deze gefinancierde rechtshulp ook als zijn inkomen of vermogen gedurende de periode dat de opdracht of werkzaamheden van Van Gelderen Advocaten B.V. voortduren sterk afneemt. De opdrachtgever die na wil gaan of hij in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp kan hiervoor contact opnemen met de Raad voor Rechtsbijstand via het telefoonnummer 088 – 787 10 00 of via de website www.rvr.org.

13.
Van Gelderen Advocaten B.V. hanteert een betalingstermijn van 21 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Van Gelderen Advocaten B.V. zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Verder kan Van Gelderen Advocaten B.V. op elk moment een voorschot van de opdrachtgever vragen voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden. Een dergelijk voorschot zal met de einddeclaratie verrekend worden.

14.
Indien de declaratie na het verstrijken van de in artikel 13 genoemde betalingstermijn nog niet volledig voldaan is, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd. Als na een eerste aanmaning volledige betaling alsnog achterwege blijft, is de opdrachtgever buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom exclusief BTW met een minimum van 100 euro exclusief BTW. In het geval Van Gelderen Advocaten B.V. een gerechtelijke incassoprocedure start zal opdrachtgever alle daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd zijn op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uurtarief.

15.
Van Gelderen Advocaten B.V. behoudt zich het recht voor om werkzaamheden op te schorten als er geen of onvoldoende voorschot ter dekking van verrichte of nog te verrichten werkzaamheden voorhanden is. In dat geval is Van Gelderen Advocaten B.V. niet aansprakelijk voor de schade die mogelijk uit het opschorten of beëindigen van de werkzaamheden voortvloeit.

16.
De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de volledige betaling van de declaratie, ook als een ander dan de opdrachtgever heeft toegezegd de betaling van deze declaratie voor zijn of haar rekening te nemen. Van Gelderen Advocaten B.V. is voorts gerechtigd om haar declaraties, ook als deze nog niet opeisbaar zijn, te verrekenen met gelden die Van Gelderen Advocaten B.V. ten behoeve van de opdrachtgever onder zich heeft, ook voor zover deze gelden onder beheer staan van Stichting Beheer Derdengelden Van Gelderen Advocaten B.V. of andere derden.

17.
Indien de opdrachtgever niet binnen twee maanden na de declaratiedatum schriftelijk bezwaar maakt tegen de (hoogte van de) declaratie, dan staat deze onherroepelijk vast.

18.
In het geval een opdrachtgever niet tevreden is over de verleende diensten en/of bezwaar maakt tegen de declaratie, zal Van Gelderen Advocaten B.V. een klacht hieromtrent in behandeling nemen volgens haar interne klachtenprocedure. Deze procedure zal op eerste verzoek kosteloos aan de opdrachtgever verzonden worden.

19.
De overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en Van Gelderen Advocaten B.V. is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen hieromtrent zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in Utrecht.