Algemene voorwaarden

1.
Ontslagchecker is een initiatief van Legal Labs B.V. te Utrecht (Computerweg 8, 3542 DR), KvK nummer 30245081, BTW nummer NL8198.09.408.B01, telefoon 0346 – 57 57 79, e-mail: info@vangelderen.nl.

2.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een ieder die een (jaar)licentie ten behoeve van het gebruik van Ontslagchecker aanschaft en/of Ontslagchecker gebruikt. Deze natuurlijke of rechtspersoon wordt in het vervolg van deze voorwaarden aangeduid als ‘de gebruiker’.

3.
De aanschaf van een (jaar)licentie ten behoeve van Ontslagchecker komt tot stand doordat de gebruiker schriftelijk, mondeling of elektronisch (per e-mail of via een website) kenbaar maakt een (jaar)licentie aan te willen schaffen en Legal Labs B.V. dit verzoek (stilzwijgend) aanvaardt.

4.
De door de gebruiker bij de aanschaf van een (jaar)licentie verstrekte gegevens worden verzameld en opgenomen in het klantenbestand van Legal Labs B.V. Deze gegevens worden door Legal Labs B.V. verwerkt conform haar privacy reglement. Dit reglement kan via info@vangelderen.nl worden opgevraagd.

Betalingen

5.
Betaling van facturen dient zonder inhouding of korting te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum en op de door Legal Labs B.V. op de factuur aangegeven wijze. Deze betalingstermijn is een fatale termijn. De gebruiker is na 30 dagen zonder ingebrekestelling in verzuim in het geval de factuur niet volledig is voldaan.

6.
Onverminderd de wettelijke rente zal de wederpartij bij niet-tijdige betaling buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van 30 euro exclusief BTW.

7.
Betalingen van de gebruiker komen in de eerste plaats in mindering op eventueel verschuldigde kosten en rente, dan op eventuele facturen waarvan betaling het langst achterwege is gebleven en pas in de laatste plaats op facturen van een recentere datum.

8.
Legal Labs B.V. behoudt zich het recht voor om een zekerheidsstelling of vooruitbetaling te verlangen en haar diensten c.q. toegang tot Ontslagchecker pas beschikbaar te stellen als aan de verlangde zekerheid c.q. vooruitbetaling gehoor gegeven is.

Klachten en aansprakelijkheid

9.
Klachten over geleverde diensten en/of het gebruik van Ontslagchecker moeten uiterlijk binnen 15 dagen na de factuurdatum schriftelijk en zoveel mogelijk gemotiveerd worden voorgelegd aan Legal Labs B.V. Een klacht schort de betalingsverplichting van de gebruiker niet op.

10.
Legal Labs B.V. zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk binnen 15 dagen aan de gebruiker laten weten of zij de klacht gegrond acht en zo ja, hoe zij de klacht wil oplossen.

11.
De aansprakelijkheid van Legal Labs B.V. voor schade die het gevolg is van of samenhangt met (I) fouten, onvolledigheden en/of onregelmatigheden in de software en functionaliteiten van Ontslagchecker, (II) het gedurende een bepaalde tijd niet-toegankelijk zijn van Ontslagchecker en/of de daarop ter beschikking gestelde functionaliteiten of (III) het door Legal Labs B.V. aan een gebruiker niet langer toestaan om van Ontslagchecker gebruik te maken wegens het door de gebruiker niet nakomen van financiële verplichtingen en/of onrechtmatig gebruik van een licentie, is nadrukkelijk uitgesloten.

12.
De uitsluiting van de aansprakelijkheid van Legal Labs B.V. zoals weergegeven in het vorige artikel geldt niet in het geval er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Legal Labs B.V. De aansprakelijkheid is in die gevallen beperkt tot de omvang van de laatste factuur.

13.
De gebruiker vrijwaart Legal Labs B.V. van alle schade, claims en aansprakelijkheden die derden jegens de gebruiker en/of Legal Labs B.V. menen geldend te kunnen maken c.q. indienen door fouten, onvolledigheden en/of tekortkomingen in de software en/of functionaliteiten van Ontslagchecker daaronder begrepen het (tijdelijk) niet-toegankelijk zijn van deze online applicatie en/of functionaliteiten.

14.
Legal Labs B.V. aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van eventuele onjuiste en/of onvolledige resultaten en/of gegenereerde adviezen. Datzelfde geldt voor schade die mogelijk voortvloeit uit handelen of nalaten naar aanleiding van de resultaten en/of de gegenereerde adviezen. De gebruiker wordt dringend aangeraden de resultaten en/of gegenereerde adviezen van Ontslagchecker te bespreken met een arbeidsrechtspecialist voordat u besluit op basis van deze gegevens te handelen.

15.
Bij de realisatie en het onderhoud van Ontslagchecker maakt Legal Labs B.V. gebruik van de arbeidsrechtelijke kennis en ervaring van arbeidsrechtspecialisten, waaronder Van Gelderen Advocaten B.V. te Utrecht (hierna: VGA). Deze arbeidsrechtspecialisten zijn nimmer aansprakelijk voor schade die voort zou kunnen komen uit het gebruik van Ontslagchecker.

Licentie

16.
Een licentie geeft de gebruiker het recht om gedurende de looptijd van de licentie van alle functionaliteiten van Ontslagchecker gebruik te maken.

17.
Na afloop van de duur van de licentie is de gebruiker niet meer gerechtigd om van de uitgebreide functionaliteiten van Ontslagchecker gebruik te maken, tenzij (aansluitend) een nieuwe licentie wordt aangeschaft.

18.
Voor jaarlicenties geldt dat deze voorafgaand aan c.q. aan het begin van de licentieperiode gefactureerd worden en de gebruiker gehouden is om deze factuur binnen de in artikel 5 genoemde betalingstermijn te voldoen.

19.
Circa 30 dagen voorafgaand aan het verstrijken van een jaarabonnement ontvangt de gebruiker van Ontslagchecker een e-mail met de melding dat de licentieperiode binnenkort afloopt en dat de licentie zonder tegenbericht per de einddatum voor dezelfde periode verlengd wordt. Als voor deze verlenging andere (prijs)voorwaarden gelden, dan zullen deze voorwaarden in dit bericht worden vermeld.

20.
In het geval de gebruiker ten minste veertien (14) dagen voorafgaand aan het verstrijken van de (verlengde) abonnementsperiode aan Legal Labs schriftelijk of per e-mail kenbaar maakt de licentie niet te willen verlengen, dan zal de licentie eindigen per de einddatum van de licentie.

21.
Legal Labs B.V. behoudt zich het recht voor om de licentieprijzen en/of -voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijziging(en) zullen bij voorkeur ten minste een (1) maand voor inwerkingtreding aan de gebruiker gemeld worden en zullen alleen betrekking kunnen hebben op een nieuwe licentieperiode.

22.
Legal Labs B.V. kan de licentie met onmiddellijke ingang opzeggen indien de gebruiker tekortschiet in de nakoming van haar (financiële) verplichtingen, in liquidatie, surcéance van betaling of in staat van faillissement verkeert of in het geval de gebruiker zijn bedrijfsvoering staakt.

23.
Het is de gebruiker niet toegestaan om de rechten en plichten die voortvloeien uit een licentie ten behoeve van het gebruik van Ontslagchecker over te dragen aan een derde. Legal Labs B.V. kan haar rechtsverhouding tot de gebruiker en de daaraan verbonden rechten en verplichtingen overdragen aan een derde.

Gebruik van licentiecode

24.
Een (jaar)licentie is gekoppeld aan één specifieke licentiecode. Deze code wordt slechts eenmaal uitgegeven c.q. aangemaakt.

25.
Een licentiecode mag alleen worden gebruikt door de gebruiker zelf en/of door personen die binnen haar organisatie werkzaam zijn. Alleen licentiecodes die zijn aangeschaft door (juridisch) adviseurs mogen gebruikt worden bij de advisering van hun betreffende relaties.

26.
Het is de gebruiker niet toegestaan om de licentiecode aan derden te verstrekken en/of bekend te maken danwel derden de gelegenheid te bieden om met de licentiecode van de gebruiker van de functionaliteiten van Ontslagchecker gebruik te maken.

27.
In het geval de inlog in strijd met artikel 25 wordt gebruikt, is de gebruiker aansprakelijk voor de hieruit voor Legal Labs B.V. voortvloeiende schade. Deze schade zal ten minste gelijk zijn aan de licentiekosten die deze derde normaal gesproken aan Legal Labs B.V. zou moeten voldoen.

28.
De gebruiker is verplicht om aan elke natuurlijke persoon aan wie zij in het kader van het normale gebruik in de zin van artikel 24 de licentiecode ter beschikking stelt te bedingen dat deze natuurlijke persoon de in artikel 25 genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt.

Intellectuele eigendomsrechten

29.
Op Ontslagchecker en haar functionaliteiten rusten intellectuele eigendomsrechten. Het is de gebruiker niet toegestaan om – anders dan voor strikt persoonlijk gebruik – (delen) van de Ontslagchecker te verveelvoudigen, op te slaan in een (geautomatiseerd) bestand, openbaar te maken, danwel anderszins commercieel te gebruiken.

Wijziging van algemene voorwaarden

30.
Legal Labs B.V. behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Communicatie

31.
De gebruiker stemt er mee in dat zij door Legal Labs B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen per e-mail, schriftelijk of per telefoon benaderd mag worden over aan Ontslagchecker gelieerde producten of diensten.

Toepasselijk recht

32.
Alle geschillen met betrekking tot de totstandkoming, uitleg of uitvoering van de overeenkomst c.q. de licentie zijn onderworpen aan het Nederlands recht.