Opvolgend werkgeverschap en het afspiegelingsbeginsel

Opvolgend werkgeverschap kan ook van invloed zijn op een juiste toepassing van het afspiegelingbeginsel. Want stel nu eens dat je opvolgend werkgever bent en er in het kader van een reorganisatie moet worden afgespiegeld.

Tellen de dienstjaren die een werknemer heeft doorgebracht bij de voorgaande werkgever dan ook mee?

Het antwoord op die vraag luidt: ja, als er sprake is van opvolgend werkgeverschap, dan moet voor de duur van het dienstverband van de werknemer ook rekening gehouden worden met dienstjaren die zijn doorgebracht bij de vorige werkgever (artikel 15 lid 2 en 3 Ontslagregeling).

Zelfs als er strikt genomen geen sprake is van opvolgend werkgeverschap, maar de werknemer in dienst is geweest bij verschillende werkgevers die onderdeel uitmaken van een groep, dan moeten mogelijk de dienstjaren van de vorige werkgevers worden meegeteld. Dit laatste is alleen het geval als er sprake is van een cao waarin beschreven staat dat van werknemers binnen de groep verwacht wordt dat zij regelmatig van functie veranderen.

De hoofdregel luidt dat als er een periode zit van méér dan zes maanden tussen de opvolgende arbeidsovereenkomsten, de arbeidsovereenkomsten van vóór deze onderbreking niet meetellen. Maar als het gaat om arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan vóór 1 juli 2015, vindt er al geen samentelling meer plaats bij een onderbreking van méér dan drie maanden (artikel 15 lid 4 Ontslagregeling).

Tip!

Bestel het boekje “Bedrijfseconomisch ontslag, overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd welke regels er gelden rondom bedrijfseconomisch ontslag. Voor meer informatie of om dit boekje direct te bestellen klik je hier.