De meest gestelde vragen over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Maarten van Gelderen | 22 maart 2020

1. Wat is dat, de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud?

Het is een van de noodmaatregelen die de overheid in het leven geroepen heeft om werkgevers (gedeeltelijk) te compenseren voor de loonkosten indien er sprake is van een (te verwachten) omzetverlies van 20% of meer door een extreme omstandigheid (zoals het coronavirus). Deze maatregel wordt overigens ook wel aangeduid als Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid.

2. Wie kan er een beroep doen op de NOW?

De regeling staat open voor alle werkgevers die sinds 1 maart jl. te maken hebben of krijgen met een omzetverlies van minimaal 20%

3. Hoe werkt de NOW?

U dient bij het UWV een verzoek in voor loonkostencompensatie (let op: de aanvraagprocedure is nog niet geopend). Als u voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt u van het UWV een voorschot ter grootte van 80% van het te verwachten bedrag aan compensatie. Achteraf wordt dan bepaald hoe hoog de daadwerkelijke compensatie is aan de hand van de vastgestelde omzetdaling. Er kan achteraf dus nog een correctie plaatsvinden (in de vorm van extra compensatie of via een terugbetaling). De aanvraag geldt in principe voor een duur van 3 maanden. Deze periode kan eenmaal verlengd worden op basis van nader te stellen voorwaarden.

4. Hoeveel compensatie krijg ik op grond van de NOW?

De compensatie wordt bepaald aan de hand van de te verwachten omzetderving en bedraagt 90% van een omzetdaling van 100%. Als uw omzet in de periode van 3 maanden voor 50% gedaald is, ontvangt u dus 45% van uw loonkosten als compensatie.

5. Wanneer gaat de NOW in?

De NOW zal met terugwerkende kracht gaan gelden per 1 maart 2020. De details van de regeling inclusief het (online) aanvraagformulier worden momenteel uitgewerkt en zullen op zeer korte termijn beschikbaar komen.

6. Welke andere voorwaarden zijn verder nog van belang?

De belangrijkste voorwaarde is dat u in de periode van de compensatie (van 1 maart tot 1 juni 2020) geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen mag aanvragen voor een van uw werknemers. Waarschijnlijk mag u wel besluiten om een arbeidscontract in de proeftijd op te zeggen (wegens bedrijfseconomische redenen) en mag u ook besluiten om een tijdelijk arbeidscontract niet te verlengen. Ook moet u het loon van de werknemers voor 100% blijven doorbetalen. Minimaal 10% van de loonkosten blijven dus voor rekening van de werkgever komen.

7. Vallen de loonkosten van flexibele werknemers ook onder de NOW?

Ja, ook de loonkosten van flexibele werknemers zoals oproepkrachten vallen nadrukkelijk onder de NOW. De overheid wil namelijk stimuleren dat ook flexibele werknemers hun baan behouden. Ook uitzendbureaus kunnen een beroep doen op de NOW voor de bij hen in dienst zijnde uitzendkrachten (met of zonder uitzendbeding).

8. Kunnen ook werkgevers die noodgedwongen hun zaak (uit voorzorg) hebben gesloten een beroep doen op de NOW?

Ja, mits ze voldoen aan de overige voorwaarden geldt de NOW ook voor deze werkgevers.

9. Wat is de invloed op de WW-rechten van werknemer bij een beroep op de NOW?

Geen. De NOW staat, in tegenstelling tot de regeling voor werktijdverkorting, helemaal los van de WW. Werknemers ondervinden dus geen nadeel van deze regeling.

10. Moeten werknemers onder de NOW-regeling blijven werken?

Ja, dat is in principe wel de bedoeling. De werknemers ontvangen ook gewoon 100% van hun loon en alle rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst blijven normaal in stand.