Geen loon voor werknemer die situatieve arbeidsongeschiktheid claimt

Maarten van Gelderen | 12 april 2015

Een werkneemster die zich op het standpunt stelde dat zij ten gevolge van een arbeidsconflict niet aan het werk kon, maar wel loon claimde, werd door het gerechtshof in Den Haag in het ongelijk gesteld.

Wat was er aan de hand? Een administratief medewerkster van een belastingadvieskantoor kreeg in een gesprek met de directeur te horen dat er door de recessie en het verlies van een grote klant financieel zware tijden waren aangebroken. In dit gesprek werd ook gesproken over de mogelijke beëindiging van het dienstverband van de werkneemster op basis van ontslag met wederzijds goedvinden.

Beide partijen interpreteren dit gesprek op hun eigen manier. Volgens de werkneemster is haar in dit gesprek ontslag aangezegd en heeft dit bij haar tot flinke spanningsklachten geleid. De werkneemster meldt zich dan ook ziek.

Volgens de werkgever is van een ontslagaanzegging helemaal geen sprake geweest. De werkgever zou alleen zijn zorgen over de toekomst hebben geuit en hebben aangegeven dat als werkneemster hiervoor zij openstaan, ontslag met wederzijds goedvinden tot de mogelijkheden zou behoren.

Mediation leidt niet tot oplossing arbeidsconflict

Na enkele weken ziek thuis te zijn geweest, oordeelt de bedrijfsarts (en later ook het UWV in het kader van een second opinion) dat er geen sprake meer is van een ziekte of gebrek en dat de werkneemster in staat is haar werkzaamheden te hervatten. Op verzoek van werkneemster vindt vervolgens een mediationgesprek plaats, maar ook dit gesprek leidt niet tot een oplossing van de problemen.

Daarop roept de werkgever de werkneemster op haar werkzaamheden te hervatten. Als de werkneemster aan deze oproep geen gehoor geeft, stopt de werkgever de loonbetaling. Er volgt een gerechtelijke procedure waarbij de werkneemster doorbetaling van haar loon claimt omdat zij  naar haar mening situatief arbeidsongeschikt is. Het gerechtshof in Den Haag komt tot de conclusie dat de loonclaim van de werkneemster afgewezen moet worden.

Hoge Raad: werknemer moet situationele arbeidsongeschiktheid aannemelijk maken

Het gerechtshof verwijst hiervoor in eerste instantie naar een uitspraak van de Hoge Raad over situatieve (of situationele) arbeidsongeschiktheid. Volgens de Hoge Raad is het denkbaar dat een werknemer in een dergelijke situatie recht heeft op doorbetaling van loon, maar de werknemer zal dan wel feiten en omstandigheden moeten stellen en zo nodig aannemelijk moeten maken die tot het oordeel kunnen leiden dat in die periode de arbeidsomstandigheden, door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen, voor hem zodanig waren dat met het oog op de (dreiging van) psychische of lichamelijke klachten, van hem redelijkerwijs niet kon worden gevergd dat hij zijn werkzaamheden zou verrichten.

De Hoge Raad heeft daarbij bovendien aangetekend dat de werknemer in een zodanig geval van situatieve arbeidsongeschiktheid in beginsel gehouden is alle medewerking te verlenen aan inspanningen die erop gericht zijn de oorzaken daarvan weg te nemen.

In dit geval heeft de werkneemster volgens het gerechtshof niet aan deze verplichting voldaan. Uit het feit dat de werkneemster tijdens de mediation liet weten eigenlijk niet meer terug te willen keren en vanwege het feit dat de werkneemster een paar weken later een andere baan heeft geaccepteerd, concludeert het gerechtshof dat het recht op loondoorbetaling is komen te vervallen.

Deze uitspraak laat zien dat een werknemer zich niet zo eenvoudig op het standpunt kan stellen dat er sprake is van situationele arbeidsongeschiktheid. De werknemer zal in die situatie niet alleen aannemelijk moeten maken dat van hem in redelijkheid niet gevergd kan worden aan het werk te gaan, maar hij zal bovendien een uiterste inspanning moeten leveren om aan de situationele arbeidsongeschiktheid een einde te maken.

Neem gerust eens vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten als u te maken krijgt met een zaak waarbij situationele arbeidsongeschiktheid een rol speelt.