Ontslag geven voor of na 1 juli? Vijf aandachtspunten

Maarten van Gelderen | 21 maart 2015

Over enkele maanden zal het ontslagrecht drastisch veranderen. Deze verandering heeft niet alleen betrekking op de hoogte van de ontslagvergoeding, maar ook op de verschillende ontslagprocedures. Heeft het zin om hier als werkgever op te anticiperen en zo ja, hoe?

1.
Vanaf 1 juli a.s. zal een ontslagvergoeding in het algemeen fors lager liggen dan nu het geval is. De transitievergoeding die u vanaf 1 juli a.s. moet betalen aan elke werknemer met een dienstverband van twee jaar of langer, bedraagt ongeveer 30-40% van de huidige kantonrechtersformule.

2.
Daar staat tegenover dat u vandaag de dag nog zou kunnen besluiten om een ontslagaanvraag in te dienen bij het UWV Werkbedrijf. In dat geval hoeft u tot 1 juli a.s. helemaal geen ontslagvergoeding te betalen. U moet er wel rekening mee houden dat u over een stevig ontslagdossier moet beschikken om van het UWV Werkbedrijf een ontslagvergunning te kunnen krijgen.

3.
De algemene verwachting is dat het na 1 juli a.s. niet eenvoudiger zal worden om via de kantonrechter of het UWV Werkbedrijf ontslagtoestemming te verkrijgen. Doordat de ontslaggronden nauwkeuriger in de wet omschreven worden, zult u vanaf 1 juli ook bij de kantonrechter over een stevig ontslagdossier moeten beschikken anders loopt u het risico dat de ontslagaanvraag wordt afgewezen.

4.
Doordat het vanaf 1 juli a.s. mogelijk is om in hoger beroep te gaan tegen een beslissing van de kantonrechter of het UWV Werkbedrijf, zullen sommige ontslagprocedures aanmerkelijk langer gaan duren. Dit zou een argument kunnen zijn om een (potentieel) ontslagdossier nog in de komende maanden af te wikkelen.

5.
Als niet over een volledig ontslagdossier beschikt en u bent bereid de werknemer een ontslagvergoeding aan te bieden ter grootte van de kantonrechtersformule, dan heeft u de kans dat de werknemer bereid is met dit ontslag in te stemmen. De meeste werknemers zullen zich ook realiseren dat het niveau van ontslagvergoedingen na 1 juli a.s. een stuk lager zal liggen.

Het hangt dus van geval tot geval af of het verstandig is om nog voor 1 juli a.s. tot afwikkeling van een (potentieel) ontslagdossier over te gaan, of dat het voor de hand ligt om hier nog een paar maanden mee te wachten. Als er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag en u bent niet bereid om een substantiële ontslagvergoeding te betalen (of u bent daartoe niet in staat), dan ligt het voor de hand om in elk geval voor 1 juli a.s. een ontslagaanvraag bij het UWV Werkbedrijf in te dienen.

Gaat het om een persoonlijk gemotiveerd ontslagdossier (disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie of verwijtbaar gedrag van de werknemer) en is uw ontslagdossier (nog) niet volledig? Dan heeft u in feite twee keuzemogelijkheden. Of gaat in overleg met de werknemer en u biedt hem een ontslagvergoeding aan de basis van de thans geldende regels (kantonrechtersformule). Of u bouwt het ontslagdossier de komende maanden verder op om vervolgens pas na 1 juli a.s. tot ontslag over te gaan.