Regering wil snelle invoering van een aantal flexregels

Maarten van Gelderen | 5 mei 2014

Dit is een van de conclusies die je kunt trekken naar aanleiding van de 120 pagina’s tellende memorie van antwoord die de regering 1 mei jl. aan de Eerste Kamer zond.

Uit de snelheid waarmee dit document gerealiseerd is en gelet op inhoudelijke reactie van de regering op een aantal kritische vragen vanuit de Senaat kan nog een conclusie getrokken worden: de Wet werk en zekerheid moet er komen en snel ook.

In de memorie van antwoord licht de regering op vragen van de diverse fractie in de Eerste Kamer nog eens uitvoerig toe waarom zij tot bepaalde keuzes en specifieke wetsbepalingen is gekomen. Afgezien van een aantal juridisch-technische aanpassingen is er duidelijk geen bereidheid (meer) om het voorstel op een aantal inhoudelijke punten nog aan te passen.

Regering doet weinig met kritische opmerkingen arbeidsrechtadvocaten
Een aantal kritische vragen die door de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland in een notitie gebundeld waren en door de Eerste Kamer integraal aan de regering zijn voorgelegd, zijn voor de regering evenmin aanleiding tot substantiële inhoudelijke aanpassingen. Sterker nog, de regering geeft in de memorie van antwoord aan dat zij geen enkele aanleiding ziet om het gehele wetsvoorstel door arbeidsrechtdeskundigen nog een kritisch op redactionele en juridisch-technische kwaliteit te toetsen.

De memorie van antwoord geeft wel antwoord op een aantal vragen die tot op heden niet (goed) beantwoord waren:

  • Volgens de regering moeten werkgever en werknemer in de toekomst samen afspreken welke opleidingskosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding die de werkgever mogelijk bij het einde van het dienstverband moet betalen.
  • De aanzegvergoeding die een werkgever moet betalen (omdat hij de aanzegplicht niet is nagekomen) heeft geen gevolgen voor de WW- of ZW-uitkering van de werknemer.
  • De tussenpozen tussen twee arbeidscontracten voor bepaalde tijd tellen niet mee voor de berekening van het recht op een transitievergoeding.
  • Ook werknemers die twee jaar lang volledig arbeidsongeschikt zijn geweest en vervolgens in aanmerking komen voor een IVA-uitkering hebben recht op een transitievergoeding.

De Eerste Kamer zal 6 mei a.s. bepalen hoe de behandeling van dit wetsvoorstel verder zal verlopen.