Werkgevers moeten werknemers verplicht gaan scholen

Maarten van Gelderen | 23 februari 2014

Dinsdag 18 februari jl. is het wetsvoorstel Werk en zekerheid door de Tweede Kamer aangenomen. Met uitzondering van de SP, PVV, Partij voor de Dieren en 50Plus stemden alle partijen voor.

Naar verwachting zal het wetsvoorstel op korte termijn ook de Eerste Kamer passeren waarna de regels per 1 juli 2015 definitief in werking zullen treden. Ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel zal de ketenregeling voor contracten voor bepaalde tijd niet per 1 juli 2014, maar pas op 1 juli 2015 in werking treden.

Wettelijke scholingsplicht

Hoewel het wetsvoorstel inhoudelijk geen grote wijzigingen heeft ondergaan, zijn er toch een aantal opvallende amendementen aangenomen. Zo is op verzoek van de PvdA en D66 de verplichting voor werkgevers om werknemers te scholen in de wet opgenomen. Het gaat hier volgens een toelichting op het amendement om een uitwerking van het reeds bestaande begrip “goed werkgeverschap”. Toch mag deze verplichting niet onderschat worden. Het gaat hier namelijk niet alleen om scholing die de werknemer nodig heeft om zijn bestaande functie goed uit te kunnen oefenen, maar ook om de situatie dat de functie van de werknemer komt te vervallen of de werknemer niet meer goed in staat is zijn functie naar behoren uit te oefenen.

Zonder scholing geen ontslag wegens disfunctioneren

Dit zou er in de praktijk bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat het er voor werkgevers niet eenvoudiger op wordt om een werknemer wegens disfunctioneren te ontslaan. Een werkgever die niets of weinig aan scholing doet zou er rekening mee moeten gaan houden dat een kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet snel zal ontbinden ook al wordt duidelijk dat de werknemer niet al te best presteert. Volgens de nieuwe wettelijke bepaling rondom disfunctioneren (artikel 7:669 lid 2 sub d BW) kan de arbeidsovereenkomst van een werknemer niet wegens disfunctioneren ontbonden worden als het ondermaatse presteren het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing.