Werkgeversloket compensatie transitievergoeding is nu geopend

Jordi Niggelie | 1 april 2020

Per 1 april 2020 kunnen werkgevers via het UWV een compensatie aanvragen voor de transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Als de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, heeft de werknemer in principe recht op een transitievergoeding. Om onder deze betalingsverplichting uit te komen lieten veel werkgevers het dienstverband slapend voortbestaan. Om aan deze situatie een einde te maken is de Regeling compensatie transitievergoeding in het leven geroepen.

De Hoge Raad heeft in een uitspraak van 8 november 2019 bepaald dat een werkgever in het algemeen verplicht is mee te werken aan een verzoek van de langdurig arbeidsongeschikte werknemer om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen onder uitbetaling van de transitievergoeding. Alleen als de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld omdat de werkgever vindt dat er nog reële re-integratiemogelijkheden zijn, hoeft hij aan het verzoek van de werknemer geen gehoor te geven.

Wanneer kom ik als werkgever voor deze compensatie in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor de compensatie gelden de volgende voorwaarden:

 • De arbeidsovereenkomst is na het verstrijken van het opzegverbod bij ziekte (dat is meestal na twee jaar) geheel of gedeeltelijk beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Het maakt hierbij niet uit of de beëindiging gerealiseerd is via opzegging met toestemming van het UWV, een gerechtelijke ontbinding of met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst;
 • De arbeidsovereenkomst is geëindigd op of na 1 juli 2015 (de datum waarop de wettelijke transitievergoeding is ingevoerd);
 • De werknemer was op het moment van het eindigen van de arbeidsovereenkomst nog steeds ziek;
 • De werknemer had bij het eindigen van het dienstverband op grond van de wet recht op een transitievergoeding (dat is bijvoorbeeld niet het geval als de werknemer zich ernstig verwijtbaar gedragen heeft of als de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt);
 • De werkgever heeft de transitievergoeding reeds (volledig) uitbetaald aan de werknemer.

Let op!

Onduidelijk is of een werkgever voor compensatie in aanmerking komt als het einde van de periode van twee jaar ziekte vóór 1 juli 2015 lag en het (slapende) dienstverband vervolgens (pas) op of na 1 juli 2015 is geëindigd. Hoewel tot voor kort vaak werd aangenomen dat in die gevallen geen recht op compensatie bestaat, heeft de Rechtbank Overijssel op 24 maart 2020 geoordeeld dat ook recht kan bestaan op compensatie als het dienstverband vóór 1 juli 2015 slapend is geworden.

Zolang hierover echter geen volledige duidelijkheid bestaat en het slapende dienstverband nog niet is geëindigd onder toekenning van een (transitie)vergoeding, is het voor een werkgever mogelijk verstandig om het dienstverband voorlopig slapend te houden.

Wat is de hoogte van de compensatie?

De hoogte van de compensatie is in de basis gelijk aan de hoogte van de wettelijke transitievergoeding. In een aantal gevallen zal de compensatie echter lager zijn. Voor de hoogte van de compensatie gelden namelijk de volgende beperkingen:

 • Er zal niet meer aan compensatie worden betaald dan de transitievergoeding zoals die verschuldigd zou zijn op de dag na het verstrijken van twee jaar ziekte;
 • De opgebouwde transitievergoeding over de periode van een eventuele loonsanctie (3e ziektejaar) wordt niet gecompenseerd. De gedachte is dat een loonsanctie aan de werkgever zelf te wijten is. Het als gevolg van de loonsanctie voortdurende dienstverband en de dientengevolge hogere transitievergoeding (lees: het deel dat is opgebouwd na twee jaar ziekte) komt dan voor eigen rekening van de werkgever en wordt niet gecompenseerd.
 • Ook als het dienstverband na twee jaar ziekte slapend is gehouden, kan er bij de latere beëindiging als gevolg van het doorlopende dienstverband een hogere transitievergoeding verschuldigd zijn. Als dit het geval is, wordt dat meerdere deel (lees: het deel dat is opgebouwd na twee jaar ziekte) niet gecompenseerd.
 • Als partijen een lagere (transitie)vergoeding hebben afgesproken dan de wet voorschrijft, dan zal niet meer gecompenseerd worden dan die afgesproken lagere (transitie)vergoeding.
 • De wettelijke rente die eventueel verschuldigd is als gevolg van het te laat betalen van de transitievergoeding, wordt niet gecompenseerd. De wettelijke rente van 2% is verschuldigd als de transitievergoeding niet binnen een (1) maand na de einddatum van de arbeidsovereenkomst is betaald.

Aanvankelijk was geregeld dat de compensatie ook gemaximeerd zou worden tot het totaalbedrag aan loon dat de werkgever tijdens twee jaar ziekte had betaald. In een Kamerbrief van 13 december 2019 heeft Minister Koolmees echter laten weten dat deze beperking niet in werking treedt. De compensatie is (vooralsnog) dus niet beperkt tot het door de werkgever tijdens twee jaar ziekte betaalde loon.

Compensatie en gewijzigde berekening transitievergoeding per 1 januari 2020

Met ingang van 1 januari 2020 zijn de rekenregels voor de transitievergoeding gewijzigd. Met name voor werknemers met een dienstverband langer dan tien jaar (en voor werknemers van vijftig jaar en ouder) valt de transitievergoeding sinds begin 2020 aanzienlijk lager uit.

De berekening van de compensatie is bij overgangssituaties afhankelijk van het moment waarop de procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst is gestart of het moment waarop partijen met wederzijds goedvinden overeenstemming hebben bereikt over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (oftewel: het gaat dus niet om de daadwerkelijke beëindigingsdatum).

De beëindiging(sprocedure) van de arbeidsovereenkomst is gestart of met wederzijds goedvinden overeengekomen: De compensatie transitievergoeding wordt door UWV berekend volgens de:
vóór 1 januari 2020 Rekenregels vóór 1 januari 2020 (oud)
op of na 1 januari 2020 Rekenregels vanaf 1 januari 2020 (nieuw)

Let op!

Als gevolg van de wijziging in rekenregels kan er een verschil ontstaan tussen de hoogte van de transitievergoeding die de werkgever aan de werknemer moet betalen en de vergoeding die de werkgever van het UWV vergoed krijgt. Dat zal met name het geval zijn als het moment dat de werknemer twee jaar ziek was vóór 1 januari 2020 lag en de werknemer aanspraak maakt op een transitievergoeding die gebaseerd is op de rekenregels die toen golden, maar UWV ‘slechts’ compenseert volgens de nieuwe rekelregels omdat de beëindiging van het dienstverband op of na 1 januari 2020 is ingezet.

Termijn voor het aanvragen van de compensatie

De termijn waarbinnen de werkgever de compensatie kan aanvragen is afhankelijk van de datum waarop de transitievergoeding aan de werknemer is betaald. Dit is het moment waarop de vergoeding is afgeschreven van de rekening van de werkgever. De termijn is als volgt.

De transitievergoeding is (volledig) betaald: De aanvraag voor compensatie kan worden gedaan:
vóór 1 april 2020 tot en met 30 september 2020
op of na 1 april 2020 binnen 6 maanden nadat de transitievergoeding aan de werknemer is betaald.

De aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de transitievergoeding volledig aan de werknemer is betaald. Als de transitievergoeding dus in termijnen aan de werknemer is betaald, wordt de aanvraag voor compensatie pas in behandeling genomen na de laatste betaling(stermijn). Let op! Aanvragen die te laat worden gedaan, worden afgewezen en komen dus niet voor compensatie in aanmerking.

Hoe kan ik de compensatie aanvragen en welke documenten zijn daarvoor nodig?

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers via het formulier Aanvraag compensatie transitievergoeding een verzoek tot compensatie indienen via het werkgeversportaal van het UWV (inloggen met eHerkenning).

Bij het indienen van het verzoek om compensatie moeten in ieder geval de volgende informatie/stukken worden aangeleverd:

 • De arbeidsovereenkomst;
 • Bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst (een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst, rechterlijke uitspraak of opzeggingsbrief);
 • De berekening van de transitievergoeding waar de werknemer recht op had op de einddatum van het opzegverbod ziekte;
 • De loonstrook van de periode voor de datum waarop de werknemer 1 jaar ziek was en de loonstrook van de periode waarin het opzegverbod ziekte voorbij is.
 • Het bewijs van (volledige) betaling van de transitievergoeding, bijvoorbeeld een bankafschrift. Als de vergoeding in delen is betaald, dient van alle betalingen een betaalbewijs te worden aangeleverd.

Als er sprake is van een bijzondere situatie zijn er aanvullende documenten nodig. Hierbij kan gedacht worden aan o.a. loonstroken waaruit eventuele bonussen, winstuitkeringen, ploegentoeslagen en/of overwerktoeslagen blijken (als die leiden tot een hogere transitievergoeding), een verklaring waaruit blijkt dat de werknemer op de einddatum ziek was, gegevens rondom (ingehouden) transitie- en/of inzetbaarheidskosten. Meer over deze aanvullende documentatie is na te lezen op de website van het UWV.

Wanneer wordt de compensatie betaald?

Als er recht bestaat op compensatie, dan moet deze binnen 6 weken na de UWV-beslissing door het UWV aan de werkgever worden uitbetaald. Het UWV zegt op haar website echter toe dat de compensatie binnen 5 werkdagen na de beslissing wordt overgemaakt op het rekeningnummer zoals dat bij de aanvraag is ingevuld.

De termijn die UWV heeft voor het nemen van een beslissing is afhankelijk van het moment waarop het opzegverbod ziekte is geëindigd.

Opzegverbod bij ziekte is geëindigd Beslistermijn UWV Betalingstermijn
vóór 1 april 2020 (oude gevallen) 26 weken binnen 6 weken na de datum van de beslissing
op of na 1 april 2020 8 weken binnen 6 weken na de datum van de beslissing

Niet eens met beslissing UWV?

Tegen de beslissing van het UWV kan bezwaar en beroep worden ingesteld. Het maken van bezwaar kan online met een bezwaarformulier of per brief. Wel is het verstandig om per geval te beoordelen of het instellen van bezwaar of beroep zinvol is.

Vragen of hulp nodig bij de aanvraag?

Als je vragen hebt over de compensatieregeling of als je ondersteuning wenst bij de aanvraag zelf of bij de manier waarop je het beste de arbeidsovereenkomst van een langdurig zieke werknemer kunt beëindigen, neem dan gerust contact met mij of een van mijn collega’s op.