Wanneer moet de ondernemingsraad om advies worden gevraagd?

Als er binnen de onderneming een OR is, dan zal deze vrijwel altijd om advies moeten worden gevraagd bij een bedrijfseconomisch ontslag dat betrekking heeft op meerdere werknemers.

Volgens de wet moet de OR namelijk om advies worden gevraagd bij belangrijke beslissingen van financieel-economische of bedrijfsorganisatorische aard.

Op grond van artikel 25 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden moet de OR o.a. in de gelegenheid worden gesteld om advies uit te brengen over een door de werkgever voorgenomen besluit tot:

  • overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan
  • het vestigen van, dan wel het overnemen of afstoten van zeggenschap over een andere onderneming, alsmede het aangaan van, het aanbrengen van een belangrijke wijziging in of het verbreken van een duurzame samenwerking met een andere onderneming, waaronder begrepen het aangaan, in belangrijke mate wijzigen of verbreken van een belangrijke financiële deelneming vanwege of ten behoeve van een dergelijke onderneming
  • beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van een belangrijk onderdeel daarvan
  • belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming
  • belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van bevoegdheden binnen de onderneming
  • het doen van een belangrijke investering van de onderneming

De OR heeft dus een adviesrecht als het gaat om belangrijke voorgenomen bedrijfseconomische besluiten. Maar wanneer is een voorgenomen besluit belangrijk? Dat is niet exact te zeggen omdat dit afhangt van de aard van het besluit, maar bijvoorbeeld ook van het aantal werknemers dat door het besluit geraakt wordt. Maar als er sprake is van meerdere gedwongen ontslagen, dan wordt een besluit door de rechter vrij snel als belangrijk aangemerkt.

Uitspraak

Een logistieke onderneming heeft in Nederland 14 vestigingen. Binnen het bedrijf zijn 489 personen werkzaam. De ondernemer besluit om de expeditieactiviteiten van de vestiging Helmond naar Oldenzaal te verhuizen. Er wordt voor drie werknemers ontslag aangevraagd. De ondernemer heeft de OR niet om advies gevraagd omdat er volgens hem geen sprake is van een belangrijk besluit in de zin van de Wet op de ondernemingsraden.

Volgens de rechter had de OR wel degelijk om advies moeten worden gevraagd. Het gaat hier namelijk om een specifieke activiteit die slechts in één andere vestiging wordt uitgeoefend. Bovendien zijn er bij de expeditieactiviteiten (slechts) 65 personen werkzaam. De rechter verplicht de werkgever dan ook om het besluit in te trekken en ook om de opzegging van de arbeidsovereenkomsten van de drie werknemers ongedaan te maken.

Bron: Gerechtshof Amsterdam 29 mei 2007, JAR 2007/204

Tip!

Bestel het boekje “Bedrijfseconomisch ontslag, overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd welke regels er gelden rondom bedrijfseconomisch ontslag. Voor meer informatie of om dit boekje direct te bestellen klik je hier.

gerelateerde artikelen:

Collectief ontslag, wat is dat?

In de praktijk wordt bij een grotere reorganisatie als snel gesproken van een ‘collectief ontslag’. Maar volgens de wet is er [...]

Lees meer

Collectief ontslag, en dan?

Als er sprake is van een collectief ontslag, dan brengt dat een aantal extra verplichtingen voor de werkgever met zich mee. [...]

Lees meer