Collectief ontslag, en dan?

Als er sprake is van een collectief ontslag, dan brengt dat een aantal extra verplichtingen voor de werkgever met zich mee. Het gaat dan om een meldings- en overlegplicht.

  • Allereerst moet je als werkgever op voorhand bij het UWV een schriftelijke melding doen van het voorgenomen collectief ontslag (via een standaardformulier). Op die manier weet het UWV dat er een collectief ontslag aan zit te komen.
  • Gelijktijdig moet je de plannen voor een collectief ontslag melden bij de belanghebbende vakbonden. Een vakbond is belanghebbend als er minimaal twee werknemers van deze vakbond binnen de onderneming werkzaam zijn. De bedoeling van deze melding is dat de vakbonden in staat worden gesteld om te onderhandelen over een sociaal plan. Er is overigens geen verplichting om met de vakbonden ook daadwerkelijk overeenstemming te bereiken over een sociaal plan.
  • Ook de ondernemingsraad zal om advies moeten worden gevraagd, maar dat is meestal ook het geval als er geen sprake is van collectief ontslag.

Hoe kom je er als werkgever nu achter of er sprake is van een belanghebbende vakbond? Als je niet weet of er sprake is van een vakbond die je moet raadplegen, heb je als werkgever een onderzoeksplicht. Dat betekent dat je bijvoorbeeld navraag moet doen bij de werknemers of de ondernemingsraad om te vernemen of bepaalde werknemers lid zijn van een vakbond.

Maar wat nu als deze navraag niets oplevert? Of als je nog geen onrust onder de medewerkers wilt veroorzaken? In dat geval kun je er ook voor kiezen om enkele grote (voor de hand liggende) vakbonden aan te schrijven en hen rechtstreeks te vragen of zij een belanghebbende vakbond zijn en zo ja, of zij behoefte hebben om in overleg te treden over het voorgenomen collectief ontslag. Het spreekt voor zich dat je in deze brief de vakbond moet verzoeken om strikt vertrouwelijk met de brief om te gaan.

Een voorbeeld van een dergelijke brief kan je hier downloaden.

Pas als de melding van collectief ontslag door het UWV compleet bevonden is, kan het UWV de ontslagaanvragen in behandeling nemen. Een werkgever mag overigens geen arbeidsovereenkomsten beëindigen (ook niet via een vaststellingsovereenkomst) in de periode van één maand nadat de melding door het UWV compleet is bevonden.

Als achteraf blijkt dat je als werkgever bovenstaande meldings- en overlegverplichtingen niet hebt nageleefd, dan kunnen de werknemers die al ontslagen zijn aan de kantonrechter vragen om de opzegging (of de vaststellingsovereenkomst) te vernietigen. In plaats daarvan kunnen zij de kantonrechter ook verzoeken om een extra vergoeding (billijke vergoeding).

Tip!

Bestel het boekje “Bedrijfseconomisch ontslag, overgang van onderneming en opvolgend werkgeverschap”. In dit zeer praktische boekje wordt stap voor stap uitgelegd welke regels er gelden rondom bedrijfseconomisch ontslag. Voor meer informatie of om dit boekje direct te bestellen klik je hier.

gerelateerde artikelen:

Collectief ontslag, wat is dat?

In de praktijk wordt bij een grotere reorganisatie als snel gesproken van een ‘collectief ontslag’. Maar volgens de wet is er [...]

Lees meer

Onderhandelen over een sociaal plan

Sinds de wijzigingen van het ontslagrecht en de introductie van de transitievergoeding per 1 juli 2015 zijn (met name de wat [...]

Lees meer