Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de transitievergoeding berekend aan de hand van de volgende hoofdregel: 1/3e maandsalaris per dienstjaar. Een werknemer die na drie jaar dienstverband ontslagen wordt, heeft dus recht op een transitievergoeding ter grootte van een (1) bruto maandsalaris.

De lengte van het dienstverband en de hoogte van het maandsalaris zijn dus de enige twee bepalende factoren. In dit artikel lees je welke loonbestanddelen wel of niet meegeteld mogen worden bij het maandsalaris.

Transitievergoeding bij (ultra)korte dienstverbanden

Ook een werknemer die na een dienstverband van enkele maanden of zelfs dagen ontslagen wordt, heeft in principe recht op een transitievergoeding. De rekenregel van 1/3e maandsalaris per dienstjaar wordt dan naar rato toegepast. Zo heeft een werknemer die na vijf maanden ontslagen wordt, recht op een transitievergoeding van 5/12e x 1/3e = 0,1389 maandsalaris.

Als het gaat om een dienstverband van enkele weken of dagen wordt gewerkt met de fictie dat het verdiende loon over de duur van het dienstverband gelijk is aan een maandsalaris. Een voorbeeld. Vincent heeft drie weken bij een ICT-onderneming gewerkt als hij in de proeftijd wordt ontslagen. In deze drie weken heeft Vincent € 2.700 bruto aan loon verdiend. Om puur praktische redenen kan dit loon voor de berekening van de transitievergoeding gelijkgesteld worden aan het maandloon. Dit levert Michiel dan een transitievergoeding op van 1/12e x 1/3e x € 2.700 = € 75 bruto.

Transitievergoeding bij een dienstverband langer dan enkele jaren

Als een dienstverband langer dan enkele jaren heeft geduurd, dan is de kans groot dat er geen sprake is van dienstverband dat precies een x-aantal jaren heeft geduurd. Waarschijnlijker is er sprake van een dienstverband van x-jaren, x-maanden en x-dagen. Hoe moet je in die situatie de transitievergoeding berekenen? Dat gaat aan de hand van drie stappen: eerst bereken je de transitievergoeding over de hele dienstjaren, dan bereken je de transitievergoeding over de resterende maanden en tot slot bereken je de transitievergoeding over de resterende dagen.

Een voorbeeld.

Feline werkt precies 11 jaar, 7 maanden en 12 dagen bij een bouwonderneming als zij ontslagen wordt. Feline verdient € 3.800 bruto per maand (inclusief vakantietoeslag en andere vaste looncomponenten). Haar transitievergoeding wordt als volgt berekend:

Stap 1.
Over de 11 hele dienstjaren heeft Feline recht op een transitievergoeding van 1/3e x 11 x € 3.800 bruto = € 13.933,33 bruto.

Stap 2.
Over de 7 restende maanden bedraagt de transitievergoeding 7/12e x 1/3e x € 3.800 bruto = € 738,88 bruto.

Stap 3.
Dan resteren er tot slot nog 12 dagen. Volgens de officiële wettelijke richtlijnen moet dan eerst uitgerekend worden hoeveel loon Feline verdiend heeft gedurende deze 12 dagen. Dat is een lastige berekening die vaak alleen goed door een salarisadministrateur te maken valt. Onze tool gaat er om praktische redenen daarom vanuit dat het loon over deze 12 dagen (nagenoeg) overeenkomt met 1/365e x 12. In het geval van Feline leveren deze laatste 12 dagen dus een transitievergoeding op van 12/365e x 1/3e x € 3.800 bruto = € 41,64 bruto.

Daarmee komt de totale transitievergoeding van Feline uit op een bedrag van € 13.933,33 bruto + € 738,88 bruto + € 41,64 bruto = € 14.713,85 bruto.

gerelateerde artikelen:

Geen recht op transitievergoeding voor werknemer die ernstig verwijtbaar handelt

Een werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst is geëindigd omdat de werknemer ernstig [...]

Lees meer

Welke loonbestanddelen tellen mee voor de transitievergoeding?

In een tweetal speciale besluiten is geregeld wat er nu precies onder maandloon moet worden verstaan bij de berekening van de [...]

Lees meer