Re-integratieverplichtingen van de werkgever

Welke verplichtingen heb je als werkgever nu eigenlijk in het kader van de re-integratie van een zieke werknemer? De belangrijkste verplichtingen zijn hieronder voor je samengevat:

  • De werkgever is (eind)verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. De werkgever is daarbij verplicht om zich door een bedrijfsarts of arbodienst te laten bijstaan.
  • De werkgever moet de werknemer in eerste instantie zoveel mogelijk in de gelegenheid stellen om terug te keren in de eigen functie met alle daarbij behorende taken en werkzaamheden. Pas als blijkt dat dit bijvoorbeeld vanwege beperkingen van de werknemer niet meer mogelijk is, moet de werkgever actief op zoek naar andere passende werkzaamheden die zoveel mogelijk aansluiten bij de kennis, ervaring en beperkingen van de werknemer.
  • Van de werkgever wordt verwacht dat hij spontaan passend werk aanbiedt en dit ook zonodig aan de werknemer opdraagt. De werkgever mag er dus niet van uitgaan dat de werknemer zelf wel suggesties aandraagt voor passende werkzaamheden.
  • De werkgever hoeft overigens geen andere werknemer te ontslaan om de zieke werknemer vervolgens deze functie aan te bieden. Als er geen arbeidsplaatsen zijn of geen formatieruimte beschikbaar is, is herplaatsing van de zieke werknemer in een andere passende functie niet aan de orde. Let op: als een passende arbeidsplaats wordt bezet door een werknemer met een tijdelijk contract of bijvoorbeeld door een oproepkracht, dan moet de werkgever deze arbeidsplaats mogelijk wel aan de zieke werknemer aanbieden.
  • Naarmate de onderneming groter is, mag van de werkgever ook wat meer verwacht worden als het bijvoorbeeld gaat om het doen van organisatorische aanpassingen om de zieke werknemer in staat te stellen zijn eigen functie te blijven uitoefenen. Ook zullen er dan vaker andere passende functies voorhanden zijn.
  • De kosten van de re-integratie zijn in principe voor rekening van de werkgever. Maar als werkgever mag je wel rekening houden met vergoedingen die de werknemer zelf ontvangt, bijvoorbeeld voor behandelingen die vergoed worden op basis van de zorgverzekering van de werknemer.
  • Als werkgever ben je verplicht om zogenaamde prikkelende maatregelen te nemen als de werknemer niet of onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie. In oplopende volgorde van zwaarte gaat het hier dan om: het aanspreken van de werknemer op zijn gedrag, het schriftelijk vastleggen van bepaald gedrag in combinatie met een sommatie aan de werknemer om actiever mee te werken aan de re-integratie en tot slot het opschorten of inhouden van loon.

Tip!

Bestel het boekje “De zieke werknemer”. Met dit boekje wordt je als werkgever of HR-professional stap voor stap begeleid bij alle onderdelen van het re-integratieproces en worden alle arbeidsrechtelijke spelregels op een begrijpelijke wijze uitgelegd. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

gerelateerde artikelen:

Deskundigenoordeel na eerste jaar van re-integratie?

Als de arbeidsongeschiktheid van de werknemer langer dan een jaar duurt, ontstaat er rondom de eerstejaarsevaluatie een [...]

Lees meer

Bedongen of passende werkzaamheden?

Het is belangrijk om bij de re-integratie van een werknemer onderscheid te maken tussen de bedongen werkzaamheden en passende [...]

Lees meer