De nieuwe Arbowet

Sinds 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) op een aantal onderdelen ingrijpend gewijzigd.

Deze wijzigingen zijn doorgevoerd omdat het kabinet van mening was dat:

  • werknemers te weinig betrokken waren bij de bedrijfsgezondheidszorg
  • er onvoldoende vertrouwen was in de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts
  • er onvoldoende aandacht was voor preventie
  • bedrijfsartsen onvoldoende samenwerkten met huisartsen en specialisten

De Arbowet is per 1 juli 2017 dan ook aangescherpt en uitgebreid waarbij enerzijds de rol van de bedrijfsarts als ‘spin in het web’ van de re-integratie versterkt is en anderzijds werknemers en ondernemingsraad meer betrokken (moeten) worden bij het arbobeleid binnen een onderneming. Ook is in de nieuwe Arbowet duidelijker weergegeven dat de bedrijfsarts (enkel) adviseert bij verzuimbegeleiding, maar dat de werkgever uiteindelijk verantwoordelijk is voor een goede verzuimbegeleiding.

De belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen van de nieuwe Arbowet zijn hieronder samengevat:

  • Een werkgever is verplicht om met een arbodienst een basiscontract te sluiten waarin beschreven staat op welke manier de arbodienst de werkgever zal ondersteunen bij de verzuimbegeleiding en preventie.
  • In dit basiscontract moet in elk geval beschreven staan dat (i) de bedrijfsarts het recht heeft om iedere werkplek te bezoeken, (ii) hoe werknemers gebruik kunnen maken van hun wettelijk recht op een second opinion, (iii) hoe de bedrijfsarts adviseert over preventie en hoe werknemers gebruik kunnen maken van een preventief spreekuur bij de bedrijfsarts en (iv) hoe de bedrijfsarts gaat samenwerken met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (of personeelsvertegenwoordiging).
  • Iedere werknemer heeft het recht om anoniem en zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te raadplegen ook als er (nog) geen sprake is van verzuim of klachten.
  • De wettelijk verplicht gestelde preventiemedewerker krijgt een duidelijker rol in de organisatie. Hij moet de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) mede opstellen en uitvoeren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging op het gebied van het arbobeleid. De rol van preventiemedewerker kan door een medewerker naast zijn gebruikelijke functie vervuld worden. Bij kleine bedrijven (tot 25 medewerkers) kan deze rol ook door de directeur vervuld worden.
  • De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft een instemmingsrecht bij zowel de keuze van de persoon van de preventiemedewerker, als over de positionering van de preventiemedewerker in de organisatie.
  • De bedrijfsarts moet meer aandacht besteden aan het sneller opsporen en onderkennen van beroepsziekten en moet deze melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Overgangsperiode tot 1 juli 2018

De nieuwe Arbowet en de hierboven beschreven belangrijkste wijzigingen zijn per 1 juli 2017 in werking getreden. Er is wel sprake van een overgangsperiode van één jaar voor werkgevers om het huidige contract met hun arbodienst aan te passen. Gedurende deze overgangsperiode mogen bestaande contracten dus nog blijven doorlopen en/of kunnen bestaande contracten voorzien worden van een aanvulling. Sluit een werkgever een nieuw contract tijdens het overgangsjaar, dan moet dit nieuwe contract wel gelijk aan alle vernieuwde onderdelen van de Arbowet voldoen.

Tip!

Bestel het boekje “De zieke werknemer”. Met dit boekje wordt je als werkgever of HR-professional stap voor stap begeleid bij alle onderdelen van het re-integratieproces en worden alle arbeidsrechtelijke spelregels op een begrijpelijke wijze uitgelegd. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

gerelateerde artikelen:

Ziek zijn en vakantie

De combinatie van ziek zijn en vakantie is regelmatig een bron van discussie en roept in de praktijk de volgende vragen op:

Lees meer

Opzettelijk ziek worden, gebruik van alcohol en cosmetische ingrepen

Er geldt een belangrijke uitzondering op de regel dat de oorzaak van de ziekte niet van invloed is op de verplichting van de [...]

Lees meer