Transitievergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

In principe heeft elke werknemer die twee jaar of langer in dienst geweest is en ontslagen wordt, recht op een transitievergoeding. Dat geldt ook voor een werknemer die na twee jaar arbeidsongeschiktheid ontslagen wordt.

Een werknemer van wie de arbeidsovereenkomst minimaal twee jaar heeft geduurd, heeft recht op een transitievergoeding als (i) zijn arbeidsovereenkomst wordt opgezegd door de werkgever, (ii) zijn arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever door de rechter wordt ontbonden of (iii) zijn tijdelijke arbeidsovereenkomst door de werkgever niet wordt verlengd (artikel 7:673 BW).

Op deze hoofdregel geldt een belangrijke uitzondering. Een werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald aan de hand van een aantal rekenregels. Voor de eerste tien jaar van het dienstverband geldt een opbouw van 1/6 maandsalaris voor elke volle periode van zes maanden. Als de werknemer meer dan tien jaar in dienst geweest is, geldt vanaf het 10e dienstjaar een opbouw van 1/4 maandsalaris per periode van zes maanden.

Voor werknemers van 50 jaar of ouder met een dienstverband van minimaal tien jaar geldt tot 2020 nog een bijzondere overgangsregeling. Voor elke volle periode van zes maanden dat het dienstverband vanaf de 50-jarige leeftijd heeft geduurd, geldt een opbouw van 1/2 maandsalaris.

Je kunt online snel uitrekenen hoe hoog de transitievergoeding in een bepaalde situatie is via onze rekentool.

Als een werkgever dus besluit om de arbeidsovereenkomst van een werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid op te zeggen (Let op! dat kan pas nadat je een ontslagvergunning van het UWV ontvangen hebt), zal de werknemer in de regel dus recht hebben op een transitievergoeding. Dit wordt door veel werkgevers als onrechtvaardig beschouwd. In de afgelopen twee jaar heeft de werkgever al (minimaal 70% van) het loon van de werknemer moeten doorbetalen en is hij ook nog eens geconfronteerd met stevige re-integratieverplichtingen. Als na verloop van deze twee jaar blijkt dat de werknemer niet meer terug kan keren, moet je dan toch een transitievergoeding betalen ook al is de arbeidsongeschiktheid niet werkgerelateerd?

Het antwoord op die vraag luidt: ja, op dit moment nog wel. Er ligt echter een wetsvoorstel klaar dat werkgevers een compensatie geeft voor de transitievergoeding die zij moeten betalen na het ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer.

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding

Dit wetsvoorstel bestaat in hoofdlijnen uit de volgende regeling:

  • De werkgever krijgt van het UWV de betaalde transitievergoeding gecompenseerd.
  • Deze compensatie wordt verstrekt vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) en wordt in feite gefinancierd door alle werkgevers gezamenlijk.
  • Als dit voorstel in werking treedt is het de bedoeling dat de regeling tot 1 juli 2015 terugwerkende kracht heeft. Werkgevers die dus in de afgelopen periode al tot betaling van een transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer zijn overgegaan, komen ook in aanmerking voor de compensatie.
  • De wijze waarop de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd (opzegging, ontbinding of wederzijds goedvinden) is niet van belang voor het recht op compensatie.
  • De compensatie is gemaximeerd tot de transitievergoeding die verschuldigd is per de datum waarop de loondoorbetalingsplicht voor de werkgever eindigt (dat is meestal na twee jaar). Dit betekent dat als je de arbeidsovereenkomst nog langer (slapend) door laat lopen, de transitievergoeding oploopt, maar de compensatie niet.

De Raad van State, die gevraagd is om over dit wetsvoorstel een advies te geven, is niet erg positief over de door het kabinet voorgestelde regeling. Volgens de Raad van State zou het meer voor de hand liggen om werknemers na twee jaar arbeidsongeschiktheid geen recht te geven op een transitievergoeding.

Het is op dit moment nog onduidelijk of dit wetsvoorstel doorgang zal vinden of dat het kabinet toch besluit om werkgevers op een andere wijze tegemoet te komen voor de cumulatie van loonkosten, re-integratieverplichtingen en het verschuldigd zijn van een transitievergoeding.

Deze onzekerheid is voor een aantal werkgevers aanleiding om het dienstverband van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer na ommekomst van de tweejaarsperiode slapend te laten voortbestaan.

Tip!

Bestel het boekje “De zieke werknemer”. Met dit boekje wordt je als werkgever of HR-professional stap voor stap begeleid bij alle onderdelen van het re-integratieproces en worden alle arbeidsrechtelijke spelregels op een begrijpelijke wijze uitgelegd. Voor meer informatie of direct bestellen klik hier.

gerelateerde artikelen:

Ontslag van een zieke werknemer

Een zieke werknemer ontslaan is meestal niet eenvoudig en dat heeft ermee te maken dat een zieke werknemer (gedurende twee [...]

Lees meer

Uitzonderingen op het opzegverbod tijdens ziekte

Op de hoofdregel dat de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer gedurende twee jaar niet mag worden opgezegd gelden vier [...]

Lees meer